mensen-01.JPG

Liturgie komende zondag

Hier wordt elke week de liturgie voor de komende dienst gepubliceerd.


Orde van dienst zondag 15 mei | ds. Anne-Marie van Briemen | Johannes 13:31-35

Welkom

Psalm 145:1,3

Stil gebed
Bemoediging en groet

Psalm 145:5

Gebed van verootmoediging

 Woord van vrijspraak & weg ten leven

Psalm 145:8,9
‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
Deuteronomium 6:4-9
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

 Psalm 66a Jubilate Deo (in canon)

Gebed om de Geest
Kindermoment en -lied

Schriftlezing: Johannes 13:31-35 & I Korintiërs 13:1-7

Lied 976:1,2,3 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven

 Verkondiging

Lied 289: 1,3 Heer, het licht van uw liefde schittert

Inzameling van de gaven
Danken en bidden 

Lied 791:1,3,4,6 Liefde, eenmaal uitgesproken

Zegen


 Orde van dienst Evensong de Lichtkirng | Zondag 15 mei - Zondag cantate | Pastor Wilna Wierenga

Muzikaal intro

Welkom

* Lied 264 Er is een dag voorbij gegaan.

Preces:
v: Heer, open mijn lippen.
a: Mijn hart zal zingen van uw eer.
v: God, kom mij te hulp.
a Heer, haast U mij te helpen .
v: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
a: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
v: Loven wij de Heer.

Psalmgebed in twee groepen hardop gezegd

Psalm 145
Allen: U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

Vrouwen:Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:

Mannen:
Groot is de Ene, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Vrouwen:
Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
uw machtige daden verkondigen.

Mannen:
Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

Vrouwen:
Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.

Mannen:
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:

Vrouwen:
’Genadig en liefdevol is de Ene
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Mannen:
Goed is de Ene voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

Vrouwen:
Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.

Mannen:
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,

Vrouwen:
aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:

Mannen:
’Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’

Vrouwen:
’Een steun is de Ene voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.

Mannen:
Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.

Vrouwen:
Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.

Mannen:
Rechtvaardig is de Ene in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.

Vrouwen:
Allen die hem aanroepen is de Ene nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

Mannen:
Hij vervult het verlangen van wie hem eren,
hij hoort hun klacht en komt te hulp.

Vrouwen:
De Ene waakt over wie hem liefhebben,
maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’

Allen:
Laat zó mijn mond de lof spreken van de Ene,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.

* Aansluitend: door iedereen gezongen doxologie: lied 195

Ere aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Lezing O.T. Deuteronomium 6:1-9 
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God,
moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
U moet voor de Heer uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Ene de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
De Heer is de enige
Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!
Heb daarom de Heer uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg,
als u naar bed gaat en als u opstaat.
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

We zingen het Magnificat van Maria: Met hart en ziel juich ik om Hem -mijn God
* Lied 42 uit: Het liefste lied van overzee ( t: Sytse de Vries/ muziek Tell out my soul)

Lezing N.T. Johannes 13: 31 – 35
Toen hij weg was zei Jezus:
‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.
Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

We zingen het Nunc Dimittis , (de lofzang van Zacharias) Lied 158 B
Een schoot van ontferming is onze God

Staande spreken wij uit het Credo,

Allen:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven. Amen

(gemeente gaat zitten)

Responses
v: De Heer zij met u.
a: En met uw geest.
v: Laat ons bidden.
a: Heer, ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in Eeuwigheid
Amen.

v: Eeuwige, kom met uw genade over ons.
a: En schenk ons uw heil
v. O, Eeuwige bewaar onze leiders en schenk
hen wijsheid.
a: En verhoor ons uit genade als wij tot U roepen.
v: Bekleed uw dienaren met rechtvaardigheid.
a: En vervul uw volk met blijdschap.
v: Heer, red uw volk.
a: En zegen uw erfdeel.
v: Geef vrede in onze dagen, o Heer.
a: Want er is niemand die voor ons opkomt dan Gij alleen, o God.
v: Schep in mij een zuiver hart, o God.
a: En neem uw heilige Geest niet van ons weg.

Collects (vaststaande gebeden)

Gebed van de dag
v: God, wij bidden U, schenk ons (die u willen volgen op de weg van de Liefde)
dat wij door uw Heilige Geest, inspiratie mogen ontvangen om de goede dingen te denken en te kunnen doen door Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen

Gebed om vrede
V:O God, van wie alle oprechte verlangens,
alle goede raadgevingen
en alle rechtvaardige werken voortkomen;
geef uw mensen die vrede - die de wereld niet kan geven;
dat zowel ons hart erop gericht mag zijn uw woorden te gehoorzamen,
en ook dat wij,
door U beschermd tegen de vrees voor onze vijanden,
onze tijd in rust en stilte mogen doorbrengen;
door Jezus Christus, onze Heiland.
A: Amen

Gebed om hulp tegen alle gevaren.
V:Verlicht onze duisternis,
wij bidden u, o Heer
bescherm ons door uw grote barmhartigheid tegen alle gevaren
en de gevaren van deze nacht;
uit liefde voor uw enige Zoon, Jezus Christus.

* Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken

Voorbeden

* Lied 263: 1,2, en 3 Wees Gij mijn toevlucht

Zegen

V:   De Eeuwige schenke ons zijn zegen,
        Hij beware ons voor gevaar
        en geleide ons tot eeuwig leven

A;    Amen.
        Loven wij de Eeuwige.
       Wij danken God.

Voluntary