Skip to main content

Liturgie komende dienst

Ode van dienst 25 februari | 2e zondag in de veertigdagentijd

Welkom en afkondigingen

Liturgische schikking

Psalm 16:1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God

Stilte, bemoediging en groet

Psalm 16: 3 Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht

Gebed met woorden uit Psalm 51:

Schep o God een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest,
maak mij standvastig.

Psalm 51b Create in me a clean heart

Tien woorden

 1. Vertrouw alleen op Mij
 2. Ik ben altijd groter
 3. Spreek respectvol over Mij
 4. Neem de tijd voor Mij
 5. Toon eerbied voor je ouders
 6. Waardeer ieder leven
 7. Wees trouw aan elkaar
 8. Niet stelen, maar delen
 9. Spreek positief over elkaar
 10.  Wees tevreden met wat je hebt

Lied 540:1-10 Het waren tien geboden

melodie
1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen (ieder eigen melodie)

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment & projectlied 

Schriftlezingen:

Exodus 24:1-3, 9-11

Marcus 8: 27-32 en Marcus 9:2-10

Lied 545:1-5 Christus staat in majesteit

1,2 allen | 3 stiltenis-kant | 4 orgelkant | 5 allen

Verkondiging

Lied 838:3,4 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen

Dankzegging, voorbede & Onze Vader

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 386:1,2,3 Vier met alles wat in je is

Nodiging

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Lofprijzing van God de Vader

Zingen: Sanctus en Benedictus
(melodie Lied 405, tekst C. vd Linden)

‘Heilig, heilig, heilig!’ Here der heerscharen
Vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd.
‘Heilig, heilig, heilig!’ Here der heerscharen
vol is de aarde van uw heerlijkheid.

Zing met ons: ‘Hosanna’! Ieder zingt: ‘Hosanna’,
Zing en verheerlijk die komt in naam van God.
Hij, de zoon van David, Hij het hemels manna,
komt van omhoog. ‘Hosanna’ voor de Heer!

Dankzegging voor Jezus, de Zoon

Instellingswoorden

Zingen: Lied 407a: Zijn dood gedenken wij

Gebed om de Geest

Onze Vader

Zingen: Hemelhoog 162a Lam van God
zoals aangegeven, behalve de twee regels (aaaaah aaah)

Vredegroet

Deling van brood en wijn

Zingen tijdens de deling:

 •  Lied 229 Gezegend zijt Gij, eeuwige God
 • Hemelhoog 525 Jezus Christ, bread of life
 • Lied 381:1, 5,6 Genadig Heer, die al mijn zwakheid kent

Dankgebed

Goede God,
U bent ons altijd nabij,
door U zijn wij gevoed,
door U geliefd.
Verlaat ons niet,
zo bidden wij,
ga met ons mee,
deze dag en al onze dagen.
Amen

Zingen: Psalm 103e Bless the Lord my soul

Zegen, met gezongen amen (340b)