Bijbel-lezen.jpg

Liturgie kerkdienst aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u wekelijks de liturgie voor de aankomende zondag, zodra deze beschikbaar is. 

Liturgie voor zondag 19 september

Welkom

Aanvangspsalm Psalm 139:1

Stilte, bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.

V: Genade is er voor jullie en vrede
van God de Vader
en van Jezus Christus de Zoon
en van de heilige Geest,
G: Amen.

Psalm 139:14

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging: Efeze 2:4,5, 8-10
Leefregel: Efeze 4:25-32

Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben
Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment & - lied: Lied 385:1,4 Wij delen, wij delen gewoon het daag’lijks brood
Schriftlezing Marcus 9.30-37

Lied 991:1,2,8 De eersten zijn de laatsten

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Inzameling gaven

Zingen: Lied 377:1,2,5 Zoals ik ben, kom ik nabij

Tafelgebed

• Nodiging
• Lofprijzing van God, de Vader
Zingen: Sanctus en Benedictus
(melodie gezang 457, tekst C. vd Linden)

‘Heilig, heilig, heilig!’ Here der heerscharen
Vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd.
‘Heilig, heilig, heilig!’ Here der heerscharen
vol is de aarde van uw heerlijkheid.

Zing met ons: ‘Hosanna’! Ieder zingt: ‘Hosanna’,
Zing en verheerlijk die komt in naam van God.
Hij, de zoon van David, Hij het hemels manna,
komt van omhoog. ‘Hosanna’ voor de Heer!

• Dankzegging voor Jezus, de Zoon
• Instellingswoorden
• Zingen:

Wanneer wij dan eten, brood aan ons gegeven,
Is dat gedenken van Jezus Christus’ dood;
Hij geeft ons te drinken wijn van ’t nieuwe leven,
Totdat Hij komen zal in liefde groot.

• Gebed om de Geest
• Onze Vader
Zingen: Lied 408e Agnus Dei
• Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn
(meditatieve muziek)

Woorden uit Psalm 103

Lied 838:2,4 Maak ons volbrengers van dat woord

Zegen, met gezongen amen (431b)